ARGUMENT

După evenimentele din 1989 s-a constatat în societatea românească o atitudine de nesocotire a valorilor morale, spirituale, materiale a tot ceea ce a creat în acest sens poporul român, în general, colectivitatea comunei Domneşti, în special.

Casa de cultură, ridicată cu sudoarea locuitorilor comunei în perioada 1974 – 1979, în fruntea cărora s-au aflat primarul Gheorghe Vasile şi viceprimarul Ion C. Hiru, după această piatră de hotar, anul 1989, a fost lăsată în paragina neglijenţei tranziţiei: a fost transformată în disco-bar, s-au devastat grupurile sanitare, s-a distrus încălzirea centrală cu care a fost dotată la inaugurare; clădirea în care altădată exista un deosebit muzeu ce prezenta vizitatorilor portul, ocupaţiile şi îndeletnicirile domnişanilor a intrat în degradare totală; grave atentate la zestrea cultural-muzeistică a comunei, compusă din peste 100 icoane pe lemn şi alte obiecte de cult, expoziţie de artă plastică contemporană închise în magazii peste care s-a aşezat praful indiferenţei capitalismului sălbatic; formaţiile cultural-artistice ale Casei de cultură, atât de variate, au devenit amintiri.

S-au întrerupt lucrările de restaurare a bisericii de la 1828, precum şi a porţilor, declarate monument istoric de către marele cărturar Nicolae Iorga în 1936. Au dispărut icoane şi cărţi de valoare din fondul de aur al comunei, cum ar fi Biblia de la Bucureşti – 1688.

Din aceste multiple cauze este imperios necesară constituirea unei Fundaţii culturale care să poarte numele ctitorului Domneştiului modern, prof.univ.dr.Petre Ionescu-Muscel, laureat al Universităţii din Roma, având ca obiectiv principal reconsiderarea valorilor culturale ale acestei localităţi muscelene de mare interes istoric şi turistic, aşezată, nu întâmplător, pe moşia Basarabilor, la umbra livezilor de meri şi pruni, la jumătatea distanţei dintre cele două foste capitale ale Ţării Româneşti, Câmpulung şi Curtea de la Argeş.

Aici, la Domneştii Muscelului ori Argeşului, unde apa legendarului rău al Doamnei Clara scaldă cu unda-i binecuvântată prispa caselor domneşti, unde-şi odihnea Negru Vodă oasele ostenite de luptă sau de treburile ţării, aici, unde străbate miroul îmbietor al florilor de măr domnesc, aici, unde încă mai simţim dulceaţa busuiocului din ia mamei sau a bunicii, aici, unde mai persistă mirosul de cremene şi amnar adăpostit cu grijă în chimirul lat din piele al moşilor şi strămoşilor, aici, unde sânul fetelor alergând desculţe prin imperiile de iarbă, roşesc sub pârguitul rod al pântecului, aici, pe altarul viu al silabei primilor învăţători Bucur şi Nicolae Domnescu, al duhovnicului Pavel, al înţelepţilor învăţăcei Moise Moisescu, Nicolae Hănescu, Lauca Paul, Ion Stăncioiu, aici, unde în 1904 poposea marele Spiru Haret spre a sfinţi sacra cetate a culturii şi educaţiei domneştene – şcoala, aici, întru ridicarea neamului domnesc va fiinţa Fundaţia „Petre Ionescu-Muscel”.

Strădania membrilor Fundaţiei şi a tuturor celor care li se vor alătura, va urmări realizarea următoarelor obiective:

I. ÎN DOMENIUL CULTURAL-ARTISTIC ŞI EDUCATIV

1.1. Revigorarea formaţiilor artistice ale Casei de cultură, înfiinţarea de noi formaţii: dansuri, teatru, cor, grup folcloric, dans modern, cenaclu literar, cu care comuna Domneşti să reintre în patrimoniul artistic al judeţului şi al ţării, aşa cum dealtfel s-a aflat.

1.2. Înfiinţarea unui ansamblu folcloric cu numele de „CETINA” cu elevi ai Grupului Şcolar Domneşti sau ai Şcolii generale cu clasele I-VIII, pregătit de un maestru coregraf profesionist.

1.3. Apariţia sub egida Fundaţiei a „Amintirilor” lui Petre Ionescu-Muscel, manuscris lăsat cu peste trei decenii în urmă de către marele domnişan profesorului Ion C. Hiru.

1.4. Editarea unui album pentru aniversarea centenarului naşterii prof.dr. Petre Ionescu- Muscel (1901 – 2001).

1.5. Lansarea cărţii „Domneşti. Oameni de ieri şi de azi”, scrisă de prof. George Baciu şi prof. Ion C. Hiru.

1.6. Crearea unei biblioteci a Fundaţiei prin donaţii ale locuitorilor comunei şi a unor personalităţi ştiinţifice şi culturale.

1.7. Lansarea cărţii „Miracolul românesc”, scrisă de prof. Luca Ionescu.

1.8. Editarea unui album „Domneştii de ieri şi de azi”, în imagini cu explicaţii şi scurte intervenţii din istoria veche şi nouă a satului de la marginea râului Doamnei.

1.9. Publicarea unei reviste bianuale proprii „Pietrele Doamnei”, în care se vor prezenta pagini din istoria satului, aspecte ale vieţii cultural-artistice, tinere talente literare, alte materiale ce vor ilustra activitatea Fundaţei, a primăriei, a Casei de cultură.

1.10. Incurajarea tinerelor talente care apar pe tărâmul literaturii, picturii, muzicii, informaticii, altor ştiinţe, asigurându-le bază materială şi financiară.

1.11. Organizarea unor acţiuni care să cultive sentimentul de solidaritate naţională cu românii din diasporă şi din teritoriile aflate încă în afara graniţelor naţionale: Basarabia, Bucovina.

1.12. Organizarea unor mari sărbători ale comunei: „Domneşti – 480”, „Un veac de educaţie în Domneşti” (1904-2004), baterea unor medalii, diplome de onoare ce vor fi acordate fiilor satului chemaţi la festivitate.

1.13. Reabilitarea mormintelor personalităţilor comunei care au preferat trecerea în eternitate în pământul localităţii la prestigiul căreia au trudit.

1.14. Organizarea altor manifestări cultural-artistice, literare, istorice, sportive, educative ce vor purta sigla Fundaţiei.

II. ACTIVITATEA MUZEISTICĂ, PROTEJAREA OBIECTELOR

DE PATRIMONIU NAŢIONAL ŞI A MONUMENTELOR ISTORICE

2.1. Restaurarea clădirii fostului muzeu comunal din dealul cimitirului „Sf. Ecaterina”, clădire care cunoaşte un grad înaintat de degradare datorată neglijenţei şi nepăsării celor ce trebuiau să se implice.

2.2. Infiinţarea unui muzeu de istorie, etnografie şi folclor, reamenajarea prin punerea în valoare a obiectelor – donaţii ale locuitorilor comunei, strânse cu multă migală de prof.dr. Petre Ionescu- Muscel, prof. Luca Ionescu, înv. Elisei Avram şi prof. Ion C. Hiru – obiecte aflate sub imperiul neglijenţei, aruncate într-un colţ al Casei de cultură.

2.3. Obţinerea de fonduri de la Ministerul Culturii şi prin sponsorizări în scopul restaurării bisericii şi a porţilor de la 1828, declarate monument istoric de către marele istoric Nicolae Iorga.

2.4. Continuarea cercetărilor arheologice în zona „Dealul cimitirului” unde s-au scos la iveală biserica veche a satului şi ruine ale caselor domneşti. Înfiinţarea, aici, a unui complex arheologic muzeal numit „Negru Vodă”.

2.5. Organizarea de excursii în ţară şi străinătate cu caracter documentar, istoric şi recreativ.

III. ALTE PREOCUPĂRI

3.1. Organizarea de acţiuni pentru donaţii şi sponsorizări în scopul ajutorării tuturor celor care se află la necaz, inundaţii, foc, alunecări de teren, decese sau familii cu posibilităţi reduse pentru a putea întreţine copiii de excepţie în şcoli; acordarea unor ajutoare familiilor cu copii mulţi, fără posibilităţi materiale şi financiare.

3.2. Acordarea de premii la sfârşitul anului şcolar, elevilor premianţi, prin sponsorizări, iar premiantului de excepţie să-i fie acordat „Costumul premiantului”.

3.3. Înfiinţarea unei camere memoriale „Petre Ionescu-Muscel”, în sediul Fundaţiei, dotarea cu o bibliotecă, cu biroul, scaunul şi alte obiecte ale profesorului prin donaţii ale familiei marelui om al cărui suflet şi inimă au vibrat mereu alături de marea inimă a comunei, ctitorind pentru eternitate piaţă comunală, Eforia Doamna Basarab, dispensar, spital rural, băi populare etc.

3.4. Procurarea, prin sponsorizare, a cel puţin trei calculatoare care vor fi conectate la internet, în scopul punerii lor la dispoziţia celor mai merituoşi elevi, cu înclinaţie spre informatică.

3.5. Confecţionarea din bronz a busturilor prof.univ.dr. Petre Ionescu-Muscel şi prof. Alfons Popescu, ambele instalate în faţa Casei de cultură, iar pe dealul cimitirului, figura impunătoare a legendarului Negru Vodă. În acest scop, se vor sensibiliza arhitectul Alexandru Ghilduş, conf.univ.dr. Ion Şuşală, prof.dr.ing. Gheorghe Mencinicopschi.

3.6. Se va ţine o permanentă legătură cu fiii satului, se vor organiza întâlniri benefice comunei, cu aceştia.

3.7. Se va ţine o legătură strânsă cu preoţii celor două biserici din comună în scopul folosirii religiei şi a Bisericii Creştine ca suport moral, spiritual al destinelor tinerelor generaţii, ca temelie sigură care să le uşureze o devenire firească. Nimic fără Dumnezeu.

3.8. Trebuie întreţinută o legătură cu şcoala în scopul organizării unor simpozioane, mese rotunde, având ca temă educarea tinerei generaţii. Vor fi invitate personalităţi din domeniul educaţiei.

3.9. În holul Şcolii generale cu clasele I-VIII „Ion Petrică” va fi aşezată expoziţia „Spiru Haret”, donată de prof.dr. Adrian Pascu şi prof.dr. Rodica Mareş, directori ai Colegiului Naţional „Spiru Haret” din Bucureşti.

3.10. Va fi spirijinită apariţia unei reviste „Mlădiţe domneştene” a elevilor cenaclului literar „Barbu Ştefănescu Delavrancea”.

3.11. Se vor căuta sponsori în scopul confecţionării unei plachete din bronz cu bustul conf.univ.dr. Ion I. Petrică, domnişan, matematician, al cărui nume îl poartă şcoala cu clasele I-VIII.

3.12. Dacă fondurile băneşti o vor permite fundaţia poate acorda o bursă de studiu „Petre Ionescu-Muscel”, atribuită unui tânăr de excepţie, fără posibilităţi financiare.

Valoarea acestei burse va fi stabilită de către Consiliul Director şi va fi acordată pe o perioadă de doi ani de studiu.

IV. ORGANIZARE

Art.1. Fundaţia PETRE IONESCU-MUSCEL este o organizaţie nonguvernamentală cu personalitate juridică ce-şi propune stimularea vieţii social-culturale, artistice, sportive şi educative a comunei Domneşti.

Art.2. În cadrul Fundaţiei culturale Petre Ionescu-Muscel, cu sediul în Domneşti, vor funcţiona următoarele secţii:

  1. Secţie culturală şi artistică;
  2. Secţie pentru instrucţie şi educaţie;
  3. Secţie monumente istorice şi muzeografie;
  4. Secţie socială;
  5. Secţie relaţii şi protocol;
  6. Secţie economică şi administrativă.

Art.3. (1) Forul suprem al Fundaţiei Petre Ionescu-Muscel este Adunarea Generală care se convoacă prin grija Consiliului Director, la un an sau ori de cîte ori este nevoie.

(2) Între două adunări generale ordinare forul conducător este Consiliul Director care se întruneşte cel puţin o dată pe lună, iar şedinţele vor fi consemnate într-un registru de procese verbale.

Art.4. (1) Conducerea operativă a Fundaţiei este asigurată de Consiliul Director care asigură realizarea scopului şi obiectivelor fundaţiei. El are următoarele atribuţii:

  1. aprobă şi execută bugetul de venituri şi cheltuieli;

  (b) stabileşte strategia generală şi programele fundaţiei;

(c) alege şi revocă comisia de cenzori;

(d) încheie acte juridice;

(e) înfiinţează filiale;

(f) aprobă organigrama şi strategia de personal;

(g) modifică statutul fundaţiei;

(h) elaborează un regulament intern de funcţionare;

(i) îndeplineşte prevederile statutului

(2)Consiliul Director este organul de conducere şi administrare a fundaţiei, este ales de către Adunarea Generală pe termen de trei ani, prin vot secret; din el pot face parte şi persoane din afara Fundaţiei.

Art.5. Consiliul Director este format din:

  • un preşedinte fondator;
  • 2 preşedinţi executivi;
  • 3 vicepreşedinţi;
  • 2 secretari;
  • 13 membri.

Art.6. Comisia de cenzori este formată din 3 membri, aleşi prin vot deschis de Adunarea Generală şi se subordonează direct acesteia.

Art.7. Viaţa spirituală a Fundaţiei este îndrumată de un preot care este dohovnicul fundaţiei

Art.8. Problemele juridice se rezolvă de către un consilier juridic.

Art.9. Activitatea economică este coordonată de un director economic.

Art.10. Funcţiile vor fi atribuite numai cu acceptul persoanelor alese şi vor fi onorifice, fără a fi retribuite.

Art.11. (1) Calitatea de membru al fundaţiei o pot avea cetăţeni români care au împlinit vârsta de 18 ani şi nu au suferit pedepse penale.

2) Calitatea de membru se dobândeşte printr-o adeziune scrisă şi prin cotizaţia bănească.

(3) Calitatea de membru încetează prin deces, la cerere, cu sau fără motivare sau prin excludere, în cazul dezinteresului, neparticipării la acţiunile fundaţiei, nesocotirii prevederilor statutare, neplăţii cotizaţiei mai mult de un an. Excluderea se stabileşte de către Adunarea Generală cu majoritate de voturi.

Art.12. Drepturile şi îndatoririle membrilor sunt:

  1. să aleagă şi să fie ales în organele de conducere;
  2. să participe la activităţile curente ale fundaţiei;
  3. să ia parte la adunările lunare, să expună păreri, propuneri;
  4. să participe la activităţile şi manifestările ce se vor organiza de către fundaţie;
  5. prin adeziunea lor, membrii fundaţiei se implică direct şi voluntar în strădania colectivă de îndeplinire a proiectelor fundaţiei, aprobate de Adunarea generală;
  6. să plătească cotizaţia lunară stabilită de Adunarea generală.

Art.13. (1) Membrii fundaţiei care, prin comportament, contravin statutului fundaţiei, pot fi sancţionaţi prin hotărîrea Consiliului director cu mustrare sau avertisment.

(2) Excluderea din fundaţie a unui membru o face adunarea generală, cu majoritate simplă de voturi, la propunerea Consiliului Director.

(3) Dacă un membru aduce un prejudiciu material sau financiar va fi obligat, chiar prin justiţie, să despăgubească fundaţia.

Art.14. (1) Schimbarea scopului fundaţiei se poate face numai de către fondator. Dacă acesta nu mai este în viaţă schimbarea scopului se face cu votul a patru cincimi din numărul membrilor consiliului director.

(2) În toate cazurile, schimbarea scopului fundaţiei se poate face numai dacă acesta a fost realizat în totalitate sau în parte ori dacă acesta nu mai poate fi îndeplinit.

(3) Sancţiunea poate fi contestată în termen de 15 zile de la înregistrarea cererii.

Art.15. (1) Alegerea organelor de conducere va fi făcută de Adunarea Generală o dată la trei ani, prin vot secret, pentru preşedinte, vicepreşedinte, secretar, comisia de cenzori.

(2) În cazul în care preşedintele nu-şi poate exercita prerogativele, Consiliul director, prin vot secret alege un nou preşedinte – interimar – până la prima adunare generală.

(3) Vicepreşedintele va putea fi înlocuit până la noile alegeri de către unul dintre şefii secţiilor, cu acordul Consiliului director.

(4) Secretarul va putea fi înlocuit , până la alegeri, de către şeful secţiei relaţii şi protocol.

Art.16. Iniţiativele personale se pot pune în aplicare numai cu aprobarea Consiliului Director.

Art.17. (1) Colectivului de redacţie al revistei „Pietrele Doamnei” este răspunzător de conţinutul publicaţiei în faţa Consiliului Director.

(2) Colectivul de redacţie este independent, el fiind compus din persoane cu experienţă în domeniu.

(3) Conţinutul materialelor publicate nu va fi cenzurat sau controlat de membrii Consiliului Director, responsabilitatea celor scrise aparţinând autorilor şi colectivului redacţional.

Art.18. Fundaţia „Petre Ionescu-Muscel” va avea un purtător de cuvânt ale cărui atribuţii sunt:

  1. răspunde de relaţia cu presa, radioul şi televiziunea;
  2. se ocupă de imaginea fundaţiei;
  3. popularizează obiectivele şi scopurile fundaţiei, realizările acesteia

Art.19. Administrarea fondurilor în scopurile propuse şi a întregului patrimoniu al fundaţiei se face de către Consiliul director prin împuterniciţi care conduc responsabil, atât mişcarea fondurilor băneşti, cât şi a mjloacelor materiale.

Art.20. Fundaţia va deschide un cont la Raiffeisen Bank, filiala Domneşti şi va avea ştampilă rotundă proprie cu următoarele însemne: chipul profesorului Petre Ionescu-Muscel, iar ca înscris pe margine „Fundaţia Petre Ionescu-Muscel. Com. Domneşti – Argeş. România”.

Art.21. Declaraţiile care angajează Fundaţia se face numai de către Consiliul Director sau purtătorul de cuvânt al acesteia.

Art.22. Fundaţia poate desfăşura activităţi economice directe, acestea având un caracter accesoriu în strânsă legătură cu scopul principal al persoanei juridice.

V. VENITURILE

Art.23. Veniturile fundaţiei provin din:

   1. cotizaţiile membrilor;
   2. dobânzi şi dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legale;
   3. donaţii şi sponsorizări legale;
   4. resurse de la bugetul de stat şi/sau de la bugetul local;
   5. venituri realizate din activităţi economice directe;
   6. alte venituri prevăzute de lege

Art.24. Fundaţia va înfiinţa o societate comercială. Dividendele obţinute din activităţile acestei societăţi, dacă nu se reinvestesc în aceeaşi societate, se vor folosi obligatoriu pentru realizarea scopului fundaţiei

Art.25. (1) Se va constitui patrimoniul financiar al fundaţiei rezultat din cotizaţia fiecărui membru, valoarea acesteia fiind de 50 lei RON anual. Studenţii şi elevii membrii ai fundaţiei sunt scutiţi de cotizaţie.

(2) Sumele depuse peste valoarea cotizaţiei se vor înregistra de către casier ca donaţii.

(3) Fondurile băneşti vor fi folosite în scopul finanţării proiectelor prevăzute în statut, pentru acoperirea cheltuielilor impuse de protocol, pentru plata colaboratorilor, premii, burse, reamenajări a unor construcţii, restaurări etc.

(4) Orice folosire a fondurilor băneşti în scopuri personale este incompatibilă cu calitatea de membru al fundaţiei.

Art.26. Activul patrimonial iniţial al fundaţiei va include bunuri în natură sau numerar a căror valoare va fi de cel puţin 20 de ori salariul mediu pe economie.

VI. DISPOZIŢII FINALE

Art.27. Fundaţia Petre Ionescu-Muscel devine persoană juridică din momentul înscrierii ei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, după care se va comunica organului financiar local, pentru evidenţa fiscală.

Art.28. (1) Modificarea actului constitutiv sau a statutului se va face prin înscrierea modificării în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Curtea de Argeş.

(2) Cererea de înscriere a modificărilor va fi însoţită de procesul verbal al adunării generale, în formă autentificată, iar în cazul modificării sediului, de procesul verbal al şedinţei Consiliului Director.

Art.29. Administraţia locală va sprijini desfăşurarea activităţii fundaţiei prin alocarea unui sediu, a unor terenuri în scopul ridicării unor construcţii proprii, va pune la dispoziţia fundaţiei informaţii de interes public, se va consulta cu Consiliul director în vederea stabilirii unor programe comune (conform Ordonanaţei Guvernului cu privire la asociaţii şi fundaţii nr. 26/ianuarie 2000, publicată în M.O. nr.39/31 ianuarie 2000).

Reclame